Februari/maart 2019 – Sinds begin 2016 is Laborijn gevormd door de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn, als uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en de Wsw voor de gemeente Montferland. De belangrijkste opgave voor Laborijn is om inwoners (weer) naar werk te begeleiden. Voor wie dit (nog) niet mogelijk is streeft men naar maatschappelijke participatie.

Als fusie-organisatie lag de eerste jaren ook een focus op het bouwen van de nieuwe organisatie, waarin iedereen tot zijn recht komt. Zowel de Wsw-er, de Participatiewerklant als de ambtelijke Laborijner. Tijdens het bouwen aan de organisatie en haar processen is de winkel steeds open gebleven. Sinds het derde kwartaal van 2017 werpt dat zijn vruchten af. Het aantal inwoners (klanten) dat werk vindt neemt toe. Het aantal inwoners dat een beroep moet doen op de Participatiewet neemt af. Met de ontwikkelde methodieken worden de eerste successen bereikt. Toch is Laborijn er nog niet qua optimaal te bereiken prestatie.

In het Plan van Aanpak “Samen sterk voor inwoners naar werk” heeft Laborijn inmiddels beschreven welke inzet er nodig om met name de uitstroom te bevorderen, en hoe ze dit wil realiseren. Met dit plan sluit Laborijn de opstartfase van de organisatie als het ware definitief af, en breekt de volgende fase aan.

In deze fase van doorontwikkeling van de organisatie ‘gunt’ het Dagelijks Bestuur de directie (en zichzelf) extra ondersteuning bij het herijken van de diverse rollen en verantwoordelijkheden. En wel richting een “vernieuwd’ en gemeenschappelijk referentiekader, waarbij eenieder (bestuur, ondersteunende ambtenaren, directie, management) ‘in z’n kracht’ staat om de doelen voor de organisatie te realiseren. Dit ook in het licht van een (middel)lange termijndoelstelling voor de organisatie.

Gezocht wordt een programmamanager/adviseur a.i. om het proces te begeleiden en te ondersteunen naar een gemeenschappelijke visie op de toekomst, met een goed werkende governance.