Mei 2017 – CBS Het Anker bestaat momenteel uit een basisschool en een buitenschoolse opvang. De school heeft meer dan 250 leerlingen en is groeiende. Er werken ruim 20 medewerkers (13 fte). Het Anker is een moderne school waar de methodiek in dienst staat van de behoefte van de leerlingen en waar de digitalisering volop in ontwikkeling is.  De gemeenschap van Het Anker begint te veranderen naar een realistische afspiegeling van de samenleving. Dat vraagt van directie en leerkrachten zich hieraan aan te passen en vanuit visie een passend onderwijsaanbod te creëren. Interne én externe samenwerking biedt daarbij meerwaarde.

Het gemotiveerde en zelfbewuste leerkrachtenteam kan nog groeien in teamvorming, gericht op de kracht en het belang van de school als geheel. Er is een betrokken medezeggenschapsraad, met een actieve oudergeleding. De resultaten van de school zijn goed te noemen en uit enquêtes blijkt dat de ouders zeer tevreden zijn.

Op dit moment gaat het om het leidinggeven aan een basisschool en buitenschoolse opvang. De school gaat zich in de toekomst ontwikkelen tot een integraal kindcentrum (IKC). Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij//zij het traject richting IKC vorming kan leiden. We zoeken een (onderwijskundig) leider, met kennis van de ontwikkeling van kinderen, en innovatief vermogen. Blijvend werken aan onderwijsvernieuwing en de kwaliteit van het onderwijsaanbod is een issue. De IKC vorming vraagt om het kunnen vormgeven aan doorgaande ontwikkellijnen, in onderlinge afstemming tussen onderwijs en kinderopvang.

We zoeken een stevige en toegankelijke directeur die met respect voor de autonomie van de professional kan sturen op de ontwikkeling en de eenheid van het team. Die de talenten van iedere medewerker weet in te zetten op de juiste plaats. Iemand die met het openbaar onderwijs, maar ook met de andere ketenpartners in de wijk en de gemeente een stevige en verbindende rol kan vervullen, vanuit het belang van externe samenwerking.